Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB (Publ) avger Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORTEN Med ”Bolaget” eller ”Aegirbio” avses Aegirbio AB (publ) med organisationsnummer 559222–2953. Koncernen visar inga jämförelsesiffror för perioden. Aegirbio startades 2019-10-14 och startdatum för koncernen är 2020-10-23.

TOLV MÅNADER I MODERBOLAGET (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 14 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -18 525 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -2,13 SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 december 2020 till 92 %.

FJÄRDE KVARTALET I MODERBOLAGET (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Intäkterna uppgick till 0 KSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -10 556 KSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,21 SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier som per 2020-12-31 uppgick till 8 689 532 aktier före full utspädning.** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET 2020

 • Den 31 januari 2020 meddelar bolaget att det genomfört en Pre-IPO och tagit in 4,5 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

 • Den 9 april meddelar bolaget att Aegirbios teknologi öppnar för nya möjligheter inom kontroll av immunitet efter smitta eller vaccinering mot virus. De Veritopmolekyler som är en bärande del i Aegirbios verksamhet inom precis dosering av biologiska läkemedel kan användas som bas i tester av patienters immunitet (antikroppar). Ett exempel är immunitet mot Coronavirus.
 • Den 14 april meddelar bolaget att den första försäljningen har genomförts.
 • Den 29 april meddelar Aegirbio att bolaget kommer att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market Growth Market.
 • Den 8 maj meddelas att bolaget fått stor uppmärksamhet för Aegirbios tester av Covid-19. Det amerikanska bolaget Abreos Biosciences, som samäger Aegirbio AB tillsammans med LifeAssays AB, har i tidskriften BioWorld fått stor uppmärksammat med det projekt som syftar till att ta fram specifika tester för Coronainfektion. Aegirbios samarbetspartner nämns som ett bolag med ny och intressant teknologi som kan skapa tester med betydligt bättre prestanda än de tester som finns idag. På Aegirbios plattform MagniaReader blir testerna dessutom både kvantitativa och möjliga att användas på exempelvis en vårdcentral med samma prestanda som på det centrala laboratoriet.
 • Den 29 maj offentliggör bolaget tillväxtprospekt avseende emission av units på Nasdaq First North Growth Market Growth Market. I anslutning till noteringen, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 februari 2020, erbjuds allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sammanlagt högst 2 000 000 units i Bolaget. Varje unit består av (1) aktie och (1) teckningsoption av serie TO1 (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 300 000 units i en så kallad övertilldelningsemission. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 1 juni till och med den 15 juni 2020 och preliminär första handelsdag är den 26 juni 2020.
 • Den 8 juni meddelar bolaget att man håller en företagspresentation på Småbolagsdagarna 2020.
 • Den 16 juni meddelar bolaget att bolagets unitemission blev kraftigt övertecknad. Erbjudandet om 15 MSEK tecknades till cirka 46 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 307 procent. Styrelsen i Aegirbio beslutade därför att nyttja övertilldelningsemissionen om 300 000 units. Genom Erbjudandet och övertilldelningsemissionen tillförs Aegirbio totalt cirka 1 100 nya aktieägare.
 • Den 22 juni meddelas att Aegirbio har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market Growth Market. Handel av aktier och teckningsoptioner i Aegirbio kommer inledas fredagen den 26 juni 2020, under kortnamnet AEGIR för Bolagets aktier samt AEGIR TO1 för Bolagets teckningsoptioner.
 • Den 26 juni meddelar bolaget att handeln med aktier i Aegirbio AB inleds på Nasdaq First North Growth Market Growth Market.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2020

 • Den 27 juli meddelar bolaget att man sjösätter en ny strategi ”från precisionsdiagnostik till precisionsmedicinering” med långsiktigt mål att noteras på större lista.
 • Den 4 augusti meddelar bolaget att man tillförts cirka 3,6 MSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 27 augusti publicerar Bolaget halvårsrapporten för januari – juni 2020.
 • Den 28 augusti meddelar Aegirbio att man ökar takten på produktutvecklingen genom ökade investeringar och att man startar projekt för att placera Remicade och Retuximab på MagniaReader POC-plattformen.
 • Den 28 augusti meddelar bolaget att man ökar takten på försäljningen genom att omgående sätta igång processen för att hitta en kvalificerad ”Head of Sales” i USA.
 • Den 1 september meddelar bolaget att man tillförts cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 8 september meddelas att Aegirbio stärker sin satsning på Covid-19 och förvärvar Viraspec AB. Viraspec AB är ett bolag med spetsteknologi kring att detektera om patienten är smittad med Covid -19.
 • Den 21 september tecknar det nyförvärvade bolaget Viraspec avtal med kund för sluttest.
 • Den 22 september meddelar bolaget att man fortsätter sin förvärvsresa och förvärvar diagnostikbolaget Thyrolytics AB.
 • Den 25 september publiceras en intervju med Aegirbios VD Martin Linde som berättar om nyförvärven och vad som väntar härnäst för bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARALET 2020

 • Den 5 oktober meddelar bolaget att man tillförts cirka 830 KSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 5 oktober meddelar Bolaget att det nyförvärvade dotterbolaget Thyrolytics AB är ISO-certifierade
 • Den 6 oktober meddelas att Bolaget ska delta vid Öresunds kapitalmarknadsfrukost.
 • Den 13 oktober meddelar Bolaget att man signerat ett forsknings- och utvecklingsavtal med MediaPharma
 • Den 15 oktober meddelar Bolaget att man förbereder sig för en övergång till IFRS redovisningsstandard.
 • Den 23 oktober meddelar styrelsen att man beslutar om apportemissioner av aktier i samband med tillträde i förvärven av Viraspec AB och Thyrolytics AB.
 • Den 4 november meddelar bolaget att man tillförts cirka 183 KSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 12 november meddelas att Aegirbios Covid-19 test levererar övertygande resultat i italiensk och Svensk studie.
 • Den 24 november meddelar bolaget att man startar FDA-processen för snabbgodkännande av bolagets test för Covid-19.
 • Den 27 november publicerar bolaget delårsrapporten för perioden januari till september 2020.
 • Den 3 december meddelar bolaget att man tillförts cirka 83 KSEK genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 9 december meddelar bolaget att bolagets ansökan hos Eurostar för ”Covid-19 Detection” rankas på 27:e plats av 550 sökande.
 • Den 22 december meddelar bolaget att ansökan hos Eurostar har beviljats med ett direkt stöd på cirka 4,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den 11 januari meddelar bolaget att man tillförts drygt 830 KSEK före kostnader genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 25 januari meddelar Aegirbio att man ingår avtal om att förvärva samtliga aktier i Abreos Biosciences Inc genom en apportemission.
 • Den 25 januari meddelas att Aegirbio AB och LifeAssays AB föreslås fusioneras.
 • Den 4 februari kallar till extra bolagsstämma den 9 mars 2021 kl 11.00 i bolagets lokaler på Ideongatan 3A i Lund.
 • Den 10 februari meddelar bolaget att man tillförts drygt 831 KSEK före kostnader genom inlösen av teckningsoption TO1
 • Den 17 februari meddelar bolaget att man anställer Brandon Steele i rollen som kommersiell chef. Positionen innebär att han kommer att ansvara för att leda företagets kommersiella genombrott i USA.

                                            

VD MARTIN LINDE

2020 - vilket år. När styrelsen för Aegirbio AB (publ) beslutade sig för att skapa ett ledande multidiagnostikbolag och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden i slutet av 2019 tror jag att inte många trodde på att vi under året skulle:

 • Lansera LDT för Tysabris i USA
 • Notera bolaget på Nasdaq First North
 • Förvärva 2 bolag under 2020, Thyrolytics och Viraspec samt förberedelse för förvärv av ytterligare två bolag under 2021, LifeAssays och Abreos
 • Införa IFRS och förbereda bolaget för vidare expansion

Året som gått är på många sätt en framgång, givetvis har vi har vi även motgångar men vi inom Aegirbio är stolta över vad vi åstadkommit.

På försäljningssidan är vår stora miss framför allt drivet av att Covid-19 har förlamat sjukvården i USA och att lansera ny innovativ teknik till personer som jobbar under stor press och utan att kunna besöka dem är en utmaning. Dock ser vi en ljusning och för att säkerställa att vi är redo när marknaden öppnar upp sig har vi anställt Brandon Steele som ansvarig för globalförsäljning. Vi är glada över att Brandon tar sig an uppgiften då han har helt rätt profil och erfarenhet att för att sätta Aegirbio på marknaden.

Noteringen skedde den 17 juni på Nasdaq First North och mottagandet har varit över förväntan. Emissionen övertecknades med 207 %. Om man investerade i en aktie betalade man 7,5 kr och idag skulle man ha en aktie värd ca 25 kr och en option värd ca 15 kr totalt ca 40 kr, eller omräknat drygt 5 ggr insatt kapital. Ett bevis på att ni våra ägare uppskattar vår framdrift, ett riktigt bra betyg!

Styrelsen tog ett strategiskt beslut att skapa ett globalt multidiagnostikbolag. Man utgick från den spetskompetens som är knuten till bolaget och identifierade stora möjligheter gällande samtliga områden inom diagnostik där precisa mätresultat genom högkvalitativa tester möjliggör för effektivare behandlingar. Veritopteknologin ger oss en exakt kemi när vi tar fram de olika testerna och MagniaReader teknologin överlägsen precision inom immunologiska tester när testsvaret skall avläsas. Med kompletterande förvärv kan Aegirbio dra nytta av ett antal gemensamma funktioner som kommer att få bolaget att snabbare nå kassaflöde och positiva resultat. Fokus kommer att vara på bolag som verkar inom patientnära testande med avsikt att förenkla och förbättra diagnos och behandling av sjukdomar.

Med detta som bas har bolaget förvärvat 4 stycken bolag.
Thyrolytics AB är ett diagnostikbolag som har en patenterad teknologi för att diagnostisera sköldkörtelrelaterade sjukdomar. Tanken är att man med ett enkelt test på en vårdcentral skall kunna avgöra om man är drabbad och i så fall vilken typ av problem man har. Bolaget följer sin plan och kommer under året gå över och göra kliniska tester.

Viraspec AB är också ett diagnostikbolag med ett patent på en teknologi för att göra enkla blodprovstester känsligare och har nu adderat möjligheten att testa även salivprov för att påvisa om patienten har det virus som orsakar Covid-19, dvs en aktiv infektion. Viraspecs lösning ligger i forskningsfronten och utgör spetsteknologi inom sitt område. Enkelheten i produkten gör att kundunderlaget är mycket stort. En lansering är nära förestående både inom EU, USA och i Asien. Vi är i slutfasen av verifieringen.

LifeAssays och Abreos Bioscience betyder att Aegirbio säkrar den världsledande teknik som är grunden i de produkter som för Bolaget in i framtiden och öppnar för nya expansionsmöjligheter på världsmarknaden. Aegirbio tillförs de resurser som skall säkra Bolagets globala lansering av innovativa produkter på företagets teknologiplattformer med multidiagnostiska applikationer. Detta kommer att medföra att många av nuvarande testmetoder ersätts. Aegirbios teknologiplattformer med multidiagnostiska applikationer följer upp och driver på dagens trend att ersätta ett stort antal av dagens ivägskickade labbtester med ett säkert, kostnadseffektivt och snabbare test utfört direkt på vårdkliniken eller i hemmet. Med förvärven av Abreos Bioscience och LifeAssays bygger vi ett innovativt och ledande multidiagnostiskt bolag med stora tillväxtmöjligheter inom områden som blivit allt viktigare för vården, patienter och samhället i övrigt.

Tillsamman kommer höstens förvärv skapas betydande synergier genom snabbare produktutveckling med ett effektivare forsknings- och utvecklingsarbete. Samtidigt effektiviseras framtida insatser inom försäljning och marknadsföring. Konkret betyder detta att utveckling och produktion av patientnära tester och hemtester kan ske avsevärt snabbare jämfört med idag.

Vi jobbar löpande på att göra bolaget redo för framtiden och ett stort steg är att se till att grundläggande rutiner är på plats. Exempel på detta är våra certifieringar som är på plats. Ytterligare en del som är av yttersta vikt är övergången till redovisningsstandarden IFRS. Räkenskapsåret 2020 redovisas nu enligt dessa internationella principer, vilket också är en förutsättning för att vi skall kunna lista oss på någon större lista och därför ett stort och viktigt steg.

Om man sammanfattar året så är vi stolta över allt som vi lyckats att åstadkomma under ett år som inte har varit normalt. Vi har till stora delar följt den plan som har varit lagd och vi står nu viktigt väl rustade inför framtiden. Med den förvärv som är gjorda, de personer som är rekryterade och den struktur som är skapad är vi övertygade om att framtiden är ljus. Att komma igång på allvar med försäljning är nyckeln till framgång och vi är övertygade att vi har all möjlighet att lyckas på många fronter.

Välkomna att följa med på 2021 som kommer att bli minst lika intensivt som 2020!

Martin Linde

VD Aegirbio AB


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-26 08:00 CET.

Related links:
Release
Cision