Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

Aegirbio AB publicerar sin årsredovisning för 2020

Styrelsen och verkställande direktören för Aegirbio AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

I slutskedet av årsbokslutsarbetet uppdagades ett fel i förvärvskalkylen av dotterbolagen. Detta medför felaktig utgående balans i bokslutskommunikén samt felaktig ingående balansen i kvartal 1 rapporten. I den tidigare analysen redovisades anskaffningsvärdet av förvärven av dotterbolagen till 10 011 och 25 002 KSEK. I den korrigerade beräkningen uppgår posterna till 7 168 och 19 953 KSEK. Justeringen är inte resultatpåverkande utan endast balansräkningen berörs. Därtill har en förändring av presentationen av aktiverade utvecklingsutgifter gjorts, som minskat övriga rörelseintäkter med 1 012 tkr och ökat FoU i motsvarande mån. Rörelseresultatet för 2020 för koncernen är oförändrat. En korrigerad kvartal 1 rapport publiceras samtidigt som årsredovisningen för 2020.  

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som AegirBio AB är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. 

Related links:
Aegirbio Årsredovising 2020
Cision