Magnasense logotype

News

Brand Change Announcement: AegirBio AB has officially changed its name to Magnasense AB. The new website, www.magnasense.com, launched on 9 July 2024, with redirects from www.aegirbio.com.

AegirBio AB tecknar aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Dynamic Code AB

AegirBio AB (”AegirBio”) har idag ingått avtal med aktieägare representerande cirka 52,1 procent av samtliga aktier i Dynamic Code AB (publ) (”Dynamic Code”) om förvärv av aktier och teckningsoptioner i Dynamic Code. Köpeskillingen uppgår till 172 kronor per aktie i Dynamic Code, varav 15 kronor betalas kontant och 157 kronor med aktier i AegirBio. Teckningsoptionsinnehavare erhåller ett vederlag i aktier i AegirBio motsvarande respektive teckningsoptions genomsynsvärde (172 kronor minus relevant teckningskurs per aktie för teckningsoptionen). Detta medför en sammanlagd köpeskilling om cirka 1,5 miljarder kronor under förutsättning att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas. Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence samt av att aktieägare representerande 95 procent av samtliga aktier i Dynamic Code, ansluter sig till aktieöverlåtelseavtalet senast tio bankdagar innan tillträdet den 1 november 2021. För det fall sådan anslutning inte uppnås har båda parter rätt att skjuta upp tillträdet till den 1 december 2021 alternativt säga upp avtalet om inget uppskjutande sker eller om sådan anslutning inte sker senast tio bankdagar innan det uppskjutna tillträdet.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen avses genomföras den 1 november 2021. I samband med genomförandet av transaktionen kommer styrelsen att emittera aktierna i apportemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Förutsatt att samtliga aktieägare i Dynamic Code genomför aktieförsäljningen samt att samtliga teckningsoptioner förvärvas kommer antalet utestående aktier i AegirBio att öka med maximalt 5 156 832 aktier.

Om Dynamic Code

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra självprovtagningslösningar för sjukdomar baserat på DNA-teknik, både till vården och direkt till konsument. Testen beställs online och kan utföras var patienten än befinner sig. Testen analyseras i Dynamic Codes egna labb och provsvaren hämtas via en kod på webben inom några dagar, säkert och helt anonymt. Dessutom erbjuds efterföljande vård och behandling via digitala vårdgivare. Bolaget har lyckats skapa en komplett vårdkedja via sin plattform för e-hälsa och en helhetslösning som effektiviserar hela vårdkedjan och ger tillgång till test, diagnos och behandling inom ett par dagar. Bolaget har utvecklats till en betydelsefull förändringsdrivare i lösningen för en viktig pusselbit inom vården – diagnostik på distans.

Under räkenskapsåret 2020 genererade Dynamic Code en omsättning om 278 MSEK. Bolaget har idag cirka 60 anställda och sitt säte i Linköping.

Förvärvet av Dynamic Code kommer att vidga AegirBios erbjudande med en helhetslösning som erbjuder en komplett kedja från säkra hemtester till efterföljande diagnos och behandling. Bolaget stärker därmed sitt erbjudande på marknaden för patientnära tester med ytterligare ett bolag. Med förvärvet kommer AegirBio tillföras en omsättning på rullande 12 månader om cirka 500 miljoner kronor. Bolaget har ett kraftigt kassaflöde och för närvarande cirka 300 miljoner kronor i kassan. Detta kommer göra att AegirBio kommer att ha resurser för att kunna genomföra fler förvärv för att stödja verksamheten.

Kommentar från Martin Linde, VD i AegirBio

– Genom förvärvet så kommer vi få en kickstart av vår vision att bli en global spelare inom e-hälsa som en del i vårt multidiagnostik företag. Vi ser en stor potential i hemtestande nu när man som individ har fått förståelse av att göra tester själv och vi har ett antal ytterligare förvärv som vi håller på att uppvakta för att ytterligare utveckla och befästa oss som ledande inom området”, säger Martin Linde, VD AegirBio. Jag personligen är stolt, glad och mycket förväntansfull inför framtiden.

Rådgivare

Eminova Partners AB tillhandahåller finansiell rådgivning och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till AegirBio AB i samband med förvärvet.


Denna information är sådan som AegirBio är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-17 08:30 CET.

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som bildades för att via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader, bristfälliga resultat och högre andel patienter med svåra biverkningar.

Via genomförda förvärv har Bolaget långsiktig säkrat tillgången till nyckelteknologier samt öppnat upp för nya applikationsområden. Med dessa förvärv har Aegirbio, med avstamp i laboratorietester, på kort tid lagt teknologier och kompetens till Bolaget för att ta steget mot det multidiagnostikbolag som är målet. 

Aegirbio bygger nu sin verksamhet kring teknologier för

  • Snabbtester för indikativa och snabba resultat
  • Point of Need, kvantitativa hemtester för kroniska sjukdomar
  • Point of Care, kvantitativa patientnära tester för rutinkontroll på kliniker och vårdcentraler
  • Laboratorietester för uppföljning av patienter under behandling med biologiska läkemedel.

Förvärven ger Bolaget verktygen att utveckla ny diagnostik för att göra det möjligt och enkelt för människor att själva övervaka sina hälsoproblem där Bolagets ambition är, förutom att föra ut innovativ diagnostik-teknik på marknaden, att göra diagnostiken mer tillgänglig, lättare att använda samt ge exakta och enkla överförbara resultat. För mer information, se AegirBios hemsida www.aegirbio.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se


 

Related links:
Release
Cision